Belgische fysicus Marc Aubinet gehuldigd door American Meteorological Society (AMS)

26/01/2017

Op 22 januari werd Marc Aubinet, de erevoorzitter van Gembloux Agro-Bio Tech (Universiteit van Luik), door het Amerikaanse Meteorologische Genootschap gehuldigd in Seattle (VS). Een internationale erkenning voor deze fysicus die al lang samenwerkt met bio-ingenieurs en onmiskenbaar zijn autoriteit heeft bewezen op het vlak van de zogeheten Eddy-Covariance.

Eddy-Covariance’, zegt u? Dat is een complexe methode om de uitwisseling van allerlei gassen tussen ecosystemen en de atmosfeer op een vast punt continu te meten, over een korte en een lange tijd. Er zijn zo’n 650 meetpunten, verspreid over de vijf continenten. Alle emissiewaarden worden doorgestuurd naar het wereldwijde netwerk Fluxnet. Op die manier krijgen we almaar beter inzicht in de fluxen van broeikasgassen (CO₂, methaan, lachgas) en de klimaatverstoring.

Soms zijn de resultaten ronduit verrassend of gaan ze zelfs in tegen wat tot nu toe algemeen werd verwacht. Zo moeten we grote vraagtekens plaatsen bij de vaststelling dat koeien, door de uitstoot van methaangas, echt wel een ecologische ramp betekenen, zoals sommigen beweren. Verder onderzoek is nodig, maar de rol die de landbouw speelt in het klimaatdossier moet duidelijk worden genuanceerd.

Marc Aubinet ziet de hele klimaatontwikkeling trouwens niet rooskleurig in. Ondanks Kyoto worden er jaarlijks méér broeikasgassen uitgestoten in plaats van minder en groeit de CO₂-concentratie sneller. Om die trend te keren, zullen we ons consumptiegedrag aanzienlijk moeten terugschroeven. Maar zijn we bereid alleen voedingsmiddelen van bij ons te eten, voor een stuk ons comfort op te geven, geen vliegtuigreizen meer te maken …? Hij is ervan overtuigd dat de klimaatopwarming binnenkort een zware impact zal hebben op sociopolitieke en demografische ontwikkelingen.